Register veriteľov vedený Národnou bankou Slovenska k 31. augustu 2015

Podľa § 20 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom do 1. apríla 2015 Národná banka Slovenska viedla register veriteľov, teda nebankových subjektov oprávnených poskytovať spotrebiteľské úvery. Podľa neskorších noviel zákona NBS register veriteľov zverejnila na svojom webovom sídle.

Zákon č. 35/2015 Z. z. zaviedol takzvané licencovanie nebankoviek. Podľa tohto zákona, ktorého podstatné časti nadobudli účinnosť 1. apríla 2015, nebankovky mohli v prechodnom období od 1. apríla 2015 do 31. augusta 2015 poskytovať spotrebiteľské úvery bez povolenia Národnej banky Slovenska, ak boli zapísaný v registri veriteľov. Od 1. septembra 2015 už mohli spotrebiteľské úvery poskytovať len nebankovky s povolením od Národnej banky Slovenska.

Podľa § 25f ods. 5 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 35/2015 Z. z.: „Register veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery podľa § 20 v znení účinnom do 31. marca 2015 sa zverejňuje len do 31. augusta 2015 na webovom sídle Národnej banky Slovenska.“ Národná banka Slovenska teda 1. septembra 2015 stiahla zo svojho webu register veriteľov. Dnes možno nájsť zoznam všetkých subjektov s licenciou od NBS na subjekty.nbs.sk.

V hektickom období na začiatku septembra 2015, keď sa s napätím očakávalo, ktoré nebankovky prejdú sitom „licencovania“, NBS na niekoľko hodín zverejnila register veriteľov v dokumente formátu XLSX. V dokumente je kompletný zoznam veriteľov zapísaných do registra veriteľov k 31. augustu 2015 a zároveň sú v ňom vyznačení veritelia, ktorí požiadali o udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov a veritelia, ktorí v tom období už povolenie dostali.

REGISTER VERITEĽOV K 31. AUGUSTU 2015 (dokument formátu XLSX)

Pozri tiež regver.nbs.sk/search.php

Späť na www.pravne.eu